New_CourtPracticeHE

נוהג בית המשפט

בג"צ 7054/97 ח"כ שטרן נ' האחות הראשית

בתיק זה עו"ד זאב פרבר ייצג את ח"כ יורי שטרן וקבוצת אחיות סיעודיות אשר עלו מבריה"מ. הוגשה עתירה נגד
דרישת המבחן כתנאי לקבלת רשיון עבודה. כתוצאה מהעתירה בוטלה תחולה למפרע של דרישת המבחן וכמה מאות אחיות
קיבלו רשיונות עבודה.

בג"צ 953/01 ח"כ מרינה סולודקין נ' עיריית בית שמש

עו"ד פרבר הגיש בשמה של ח"כ סולודקין עתירה לבג"צ. בג"צ דן בהרכב מורכב של שבעה שופטים דן בקריטריונים
לחוקי עזר עירוניים העוסקים במכירת בשר-חזיר. בית המשפט קיבל פה אחד את עמדת העותרת. כנראה זה היה המקרה
הראשון בענייני דת ומדינה אשר נתקבל פה אחד, על דעת שופטים דתים וחילוניים.

בג"צ 7053/03 אדאלה נ' משרד הפנים

בג"צ 7053/03 אדאלה נ' משרד הפנים

פסק-דין-בתמש-2480-04-השופט-ב-צ-גרינברגר

בג"צ 7054/97 ח"כ שטרן נ' האחות הראשית

בתיק זה עו"ד זאב פרבר ייצג את ח"כ יורי שטרן וקבוצת אחיות סיעודיות אשר עלו מבריה"מ. הוגשה עתירה נגד
דרישת המבחן כתנאי לקבלת רשיון עבודה. כתוצאה מהעתירה בוטלה תחולה למפרע של דרישת המבחן וכמה מאות אחיות
קיבלו רשיונות עבודה.